BB 香 港 生 意 頂 讓 網
旺舖頂讓
飲食業
老娘川菜麵家
九龍深水步 大埔道 70 號太子中心地下 2B 號舖

有穩定人流,亦有固定熟客。現時營業中。
店舖面積約二百五十多呎,設有二十個座位。
租金25,800.00全包,每日營業額約HK$8,000.00
新裝修, 生財工具設備齊全,即頂即做,非常適合創業人士或家庭式作業。
包向政府轉細牌 如有興趣,歡迎預約睇舖。

$1,000,000
鍾先生
90475113
poling_y@yahoo.com.hk