BB 香 港 生 意 頂 讓 網
生意頂讓
飲食業
特色茶餐廳
葵興光輝圍

地方800呎,設40座位,罕有連倉庫存貨,間格實用企理。
主要做附近上班住宅區客路,亦有固定熟客支持,可營業做24小時,
本店位置甚佳,所有時段有一定人流支持。 現餘約一年租,
可惜店主分身不暇打理,如有意請聯絡,價格可再商議。

$380,000
已成功頂手 , 客戶資料保密中
已成功頂手 , 客戶資料保密中

已成功頂手 , 客戶資料保密中