BB 香 港 生 意 頂 讓 網
生意頂讓
時裝
時裝
太子聯合廣場地下

地鐵站出口,商場地下門口靚位,超闊門面,舊主已於原位置經營多年,
有固定客源。
勁多同區熟客捧場。靚?修,約200尺,租金約40,000。
有興趣可留全部裝修,燈飾,公仔,衣架,收銀機等所有經營工具。
即頂即做生意。 頂手費用: 聯絡人: 聯絡電話: 電郵:

$68,000
李小姐
5933 9330
cynthia_tung@ymail.com